Da biste koristili portal Niški Oglasi, potrebno je da se informišete sa Uslovima korišćenja:

Uslovi korišćenja Niški Oglasi

Ovi Uslovi korišćenja imaju svojstvo Ugovora između:

BOOM BASIC DOO Niš,  PIB 105703666, MB 20443405, vlasnika Niški Oglasi. (u daljem tekstu BOOM BASIC DOO)
Svakog pojedinačnog korisnika internet portala Niški Oglasi (u daljem tekstu Korisnik usluga)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog dela Niški Oglasi na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Uslova korišćenja (Ugovora).

Obaveze Ugovornih strana

BOOM BASIC DOO se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Uslovima korišćenja, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja portala Niški Oglasi u svemu poštovati Uslove korišćenja. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da BOOM BASIC DOO prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. 

Registracija

Za korišćenje usluga portala Niški Oglasi neophodna je registracija, koja je besplatna. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog. Registrovani Korisnik usluga Niški Oglasi koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona, a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom Niških Oglasa radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na portalu Niški Oglasi, a po potrebi i na društvenim mrežama, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa portala Niški Oglasi.

Ograničenja prilikom korišćenja portala Niški Oglasi

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja portala Niški Oglasi poštovati sledeća ograničenja: 

Zabranjeno je postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije
Zabranjeno je oglašavanje pornografije, prostitucije, igara na sreću, opojnih droga, oružja (osim sportskog i trofejnog), duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete
Zabranjeno je oglašavanje piratskih kopija proizvoda, alkoholnih pića (osim piva i vina), lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine (nadrilekarstvo), hrane, mleka i pića za odojčad
Zabranjeno je oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za kulturne, sportske i druge manifestacije
Zabranjeno je postavljati oglase sa političkim sadržajem
Zabranjeno je oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i sl)
Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa portalu Niški Oglasi
Zabranjeno je više puta postaviti identičan ili sličan oglas
Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama
Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neadekvatnim kategorijama i grupama
Trgovina između Korisnika usluga 

Niški Oglasi ne posreduju u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga portala Niški Oglasi je na sopstveni rizik Korisnika usluga. 

Blokiranje oglasa

Oglas može biti blokiran iz sledećih razloga:

Ako tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom Niških Oglasa
Ako je više puta postavljan identičan ili sličan oglas
Ako je oglas postavljen u kategoriji koja ne odgovara tekstu oglasa
Ako ste postavili oglas u kategoriji u kojoj se oglašavanje naplaćuje, a nemate sredstva na računu. Oglasi koji čekaju na plaćanje biće objavljeni odmah nakon evidentirane uplate

Za bilo koje kršenje Uslova korišćenja portala Niški Oglasi, moguće je izricanje opomene, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga.

Brisanje fotografija u oglasu

U oglasu može biti postavljeno 12 fotografija. Zabranjeno je objavljivanje fotografija: neprimerenog sadržaja, koje ne odgovaraju tekstu oglasa, koje sadrže logo drugih portala za oglašavanje. 

Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane portala Niški Oglasi se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja portala Niški Oglasi, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Uslovima korišćenja.

Završne odredbe

Sve što nije regulisano Uslovima korišćenja, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.